ویرایش ساختاری مقالات اهمیت بسزایی در پذیرفته شدن مقاله در مجلات معتبر بین المللی دارد؛ همچنین یکسان سازی ساختار مقالات در بهبود کیفیت مجلات و نمایه شدن آن ها در نمایه سازهای معتبر بسیار موثر میباشد.

ویرایش ساختاری شامل ویرایش متن مقلات به همراه بازنویسی جداول، ارتقای کیفیت تصاویر و بازنویسی مجدد منابع با نرم افزار اندنوت میباشد.