یکی از مشکلات اصلی مجلات علمی جذب مقالات برای مجله می باشد که گروه اوج با استفاده از راهکارهای تخصصی، مجلات را در جذب مقالات بین المللی و ارسال دعوتنامه برای نویسندگان متناسب با حیطه تخصصی مجله یاری می دهد.