یکی از دغدغه های اصلی سردبیران مجلات، نمایه شدن مجلات آنها در نمایه سازهای معتبر بین المللی میباشد. گروه اوج با آشنایی با استانداردهای جهانی نشر علمی سعی در نزدیک کردن مجلات به این استاندارها و اخذ نمایه های معتبر برای مجلات می نماید.