همواره یکی از دغدغه های اصلی محققان و پژوهشگران انتشار نتایج حاصل از تحقیقات آنها در قالب مقاله در مجلات معتبر میباشد. که در ارتقای علمی و شغلی و یا فارغ التحصیلی دانشجویان نقش حائز اهمیتی دارد.

گروه اوج با آشنایی با اصول مقاله نویسی مقالات شما را متناسب با استاندارهای مجلات اصلاح میکند و آنها را در مجلات معتبر و مورد تایید وزارت علوم و بهداشت و به طور اصولی به چاپ میرساند.