ما شما را در مدیریت مجله از زمان سابمیت مقاله، روند داوری، آماده سازی فایلها، ارسال پروف برای نویسندگان، و انتشار آنلاین و فیزیکی مقالات همراهی میکنیم. این همراهی شامل بررسی فایل های ارسالی، پیگیری داوری، ارسال پروف و پیگیری از نویسندگان و آنلاین کردن مقالات در سایت می باشد. 

یکی از مشکلات اساسی اکثر مجلات، تاخیر در روند داوری می باشد که در نتیجه باعث تاخیر در روند انتشار مجله  و متعاقبا روند ایندکسینگ مجله میشود. این مجموعه با ارائه راهکارهایی از قبیل: معرفی داورهای مناسب با فیلد مقاله، ارسال مقالات برای داوری، پیگیری مستقیم داوری از داوارن، ارتباط مستقیم با نویسندگان جهت تسریع امور سابمیت و رویژنها تحت نظارت سردبیر محترم مجله شما را در این امر یاری می رساند.